prosze czekac

Proszę czekaĂŚ kilkanaÂście sekund...

Regulamin korzystania z serwisu

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Serwis – serwis internetowy mieszczący się pod adresem www.fundacjawspolna.pl;
b) Fundacja – fundacja Wspólna Sprawa z siedzibą w Gdyni wpisana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów zdrowotnych, a także w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000515526;
c) Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu;
d) Regulamin – regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fundacjawspolna.pl;
e) Administrator – osoba wyznaczona przez Fundację, odpowiedzialna za zarządzanie Serwisem;

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.fundacjawspolna.pl;
 2. Niniejszy regulamin został opracowany w celu realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.);
 3. Serwis jest administrowany przez Fundację w związku z realizacją jej celów statutowych, w tym przede wszystkim w celu informowania społeczeństwa o możliwościach obrony swoich praw w postepowaniu sądowym.
 4. Główne przeznaczenie serwisu to:
  1. informowanie o działalności prowadzonej przez Fundację,
  2. umożliwianie użytkownikom gromadzenie się w grupach przygotowujących do wszczęcia postepowania grupowego,
  3. wspieranie konsumentów w działaniach podejmowanych w ramach dochodzenia swoich praw,
 5. Użytkownicy odwiedzający stronę obowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu jak powszechnie obowiązujących przepisów, a także korzystania z Serwisu w sposób nie naruszający praw osób trzecich w tym Fundacji.
 6. Wszelkie reklamy, ogłoszenia, cennik, informacje generowane przez Fundację stanowią zaproszenie do podjęcia rokowań w celu zawarcia umowy, chyba że z ich treści wyraźnie wynika, iż stanowią ofertę handlową skierowaną do danej osoby.

§ 3 Odpowiedzialność za treść

 1. Fundacja wraz z Administratorem dokładają wszelkich starań, by informacje umieszczone na Stronie były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco.
 2. Z uwagi na ograniczenia techniczne Fundacja nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i stałą dostępność Strony.
 3. Fundacja jest odpowiedzialna jedynie za treści zamieszczone na Stronie przez Administratora.
 4. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Fundacja przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych na Serwisie, jego uzupełniania, modyfikacji a nawet całkowitego usunięcia zamieszczonych informacji.
 6. W Serwisie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych podmiotów. Fundacja oraz Administrator nie odpowiadają za treści zamieszczone pod tymi adresami.

§ 4 Ochrona praw autorskich

 1. Zawartość Serwisu (treść, kształt, struktura) chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim, w szczególności poprzez postanowienia ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych w Serwisie zastrzeżone są na rzecz Fundacji lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych, itp.).
 3. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na dyskietki, dyski CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody Fundacji. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady przewidziano w regulaminie.
 4. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na stronie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
 5. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika sankcjonowane jest zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawą Kodeks cywilny.

§ 5 Ochrona prywatności

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Fundacja wraz z administratorem dokładają wszelkich starań zmierzających do przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Fundację w związku z realizacją jej celów statutowych, a ponadto w celach związanych ze świadczeniem usług, archiwizacją, prowadzeniem statystyk, a także w celach marketingowych (Użytkownik będzie otrzymywał materiały marketingowe wyłącznie po udzieleniu wyraźnej zgody).
 4. Fundacja oświadcza, że nie przetwarza danych osobowych dotyczących: pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 5. Fundacja nie weryfikuje pozostawionych przez Użytkowników danych osobowych jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych konkursach i promocjach dla Użytkowników). O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.
 6. Użytkownik ma możliwość pozostawienia swoich danych osobowych, w celu otrzymania kontaktu zwrotnego ze strony Właściciela, związanego z usługami oferowanymi przez Właściciela.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu oraz dokonywania poprawek danych osobowych. Użytkownik ma prawo do wniesienia w przewidzianych prawem przypadkach, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych dotyczących jego osoby.
 8. W prawem przewidzianych przypadkach, Fundacja może przekazać dane osobowe właściwym urzędom, w celach prowadzenia postępowania karnego, zwalczania przez policję zagrożeń, wypełniania przez państwowe urzędy ich zadań.
 9. Fundacja wraz z Administratorem stosują wszelkie przewidziane przez ustawę o ochronie danych osobowych rozwiązania techniczne oraz organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

§ 6 Polityka plików „cookies”

 1. Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) - dodatkowe informacje dostępne są na odpowiednich stronach przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
 6. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie

§ 7 Wskazówki techniczne

 1. Wykorzystywanie różnego rodzaju przeglądarek może doprowadzić do powstawania różnic w sposobie prezentowania treści zamieszczonych w Serwisie.
 2. Cyfrowe przetwarzanie danych wiąże się z prawdopodobieństwem powstawania błędów.


§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie www.fundacjawspolna.pl
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Fundacja poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie www.fundacjawspolna.pl obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
 3. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści zamieszczonych w Serwisie jak i samego Serwisu Użytkownicy proszeni są o kontakt pod adresem e-mail: biuro@fundacjawspolna.pl

Copyright © 2014 Fundacja Wspólna Sprawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin korzystania z serwisuRealizacja: WEBPC-GROUP