prosze czekac

Proszę czekaĂŚ kilkanaÂście sekund...

Informacja o postępowaniu grupowym

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym jest instytucją stosunkową nową na gruncie polskiego porządku prawnego, zostało wprowadzone ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. 2010 r., Nr 7, poz. 44 z późn. zm.) – dalej u.o.p.g.

Dzięki wspomnianej regulacji możliwym stało się kierowanie spraw na drogę postepowania cywilnego przez grupy składające się z minimum 10 osób legitymujących się tym samym lub takim samym roszczeniem.

Zastrzeżenia wymaga ograniczenie przedmiotowe do spraw o roszczenia dotyczące ochrony konsumentów w związku z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych.

Cel wprowadzenia instytucji postępowań grupowych trafnie wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy (Druk sejmowy nr 1829, z dnia 25 marca 2009 r.): „Celem postępowania grupowego jest stworzenie możliwości rozstrzygnięcia wielu podobnych spraw różnych podmiotów w jednym postępowaniu. Postępowanie grupowe ułatwia dostęp do sądu w sytuacjach, w których dochodzenie roszczenia w takim postępowaniu jest korzystniejsze dla zainteresowanego niż indywidualne występowanie z własnym roszczeniem (np. w przypadku dochodzenia bardzo małych kwotowo roszczeń od jednego sprawcy szkody) i dzięki temu zwiększa efektywność ochrony sądowej.

Jak już wspomniano z instytucji postępowań grupowych mogą skorzystać osoby, które wystąpią w grupie minimum 10 osób. Ze względu na sprawność prowadzenia postępowania grupa musi wyłonić ze swojego grona (lub zwracając się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów) reprezentanta grupy. Osoba ta będzie prowadzić postępowania we własnym imieniu, na rzecz wszystkich członków grupy. Jednym z powodów, dla których w ustawie umieszczono niniejszy obowiązek jest wspomniana już sprawność prowadzenia postępowania, nie trudno wyobrazić sobie sytuacje, w której grupa składająca się z kilkudziesięciu, kilkuset a nawet kilku tysięcy osób napotkałaby znaczne trudności w jednoznacznym zajęciu stanowiska w danej sprawie lub w tak prozaicznej kwestii jak stawiennictwo w sądzie.

Kolejnym obowiązkiem, związanym z postepowaniem grupowym jest tzw. przymus adwokacko radcowski. Oznacza to nic innego jak obowiązek skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika (rady prawnego lub adwokata) w sytuacji kierowania roszczeń na drogę omawianego postepowania. Głównym powodem wprowadzenia takiego przymusu było zapobieżenie wnoszenia tzw. „pozwów pieniaczych”. Mając na uwadze istniejące problemy polskiego systemu sądownictwa związane z nadmierną ilością kierowanych spraw, powyższy obowiązek uznać należy za słuszny.
Wprowadzając przymus adwokacko radcowski ustawodawca jednocześnie ograniczył maksymalną wysokość wynagrodzenia pełnomocnika, zgodnie z art. 5 u.o.p.g. wspomniane wynagrodzenie nie może być wyższe niż 20% kwoty zasądzonej na rzecz powoda.

Ważnym z punktu widzenia osoby starającej się dochodzić swoich roszczeń jest obniżona stawka opłaty sądowej, która w odniesieniu do postepowań grupowych wynosi 2% wartości przedmiotu sporu (w porównaniu do 5%). Z pozoru nieznaczna różnica nabiera istotnego znaczenia w chwili, gdy oszacujemy wartość przedmiotu sporu, na którą składają się roszczenia kredytobiorców nierzadko opiewająca na kila – kilkanaście tysięcy złotych, w grupie kilkuset osobowej wspomniana wartość osiąga już poziom kilku milionów złotych.

Przystąpić do grupy może każdy kto zawarł z bankiem umowę kredytową indeksowana w walucie obcej oraz w czyjej umowie znalazła się zakazana klauzula. Dotychczasowe badania wykazały, iż jest to większość z niemal 700.000,00 (słownie: siedemset tysięcy) umów kredytów indeksowanych we franku szwajcarskim (CHF).

Bez wątpienia z perspektywy członka grupy ważnym jest aby zebrać się w możliwie największej liczbie osób. Większa grupa jest silniejszym partnerem negocjacyjnym w rozmowach z reprezentującą ją kancelarią – umożliwia to negocjacje wynagrodzenia, a więc jeden z kosztów postepowania. Ponadto grupa licząca kilkaset – kilka tysięcy osób znajduje się na lepszej pozycji względem banku, który może wystąpić z propozycją ugodowego rozwiązania sporu.

Przystępować do grupy można aż do chwil upływu terminu do przystępowania zakreślonego przez sąd. Jednakże z uwagi na konieczność ponoszenia kosztów wniesienia powództwa najkorzystniej finansowo jest przystąpić do grupy w terminie określonym przez pełnomocnika (a więc w okresie przed skierowaniem pozwu do sądu).

Kolejno po zebraniu grupy min. 10 osób i wniesieniu pozwu do właściwego sądu okręgowego, przedmiotem badania sądu jest dopuszczalność rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym. Szczególnej weryfikacji podlega kwestia charakteru roszczenia oraz liczebności grupy.

Po wydaniu postanowienia o dopuszczeniu sprawy do rozpoznania w omawianym trybie sąd wskazuje termin, do którego osoby poszkodowane mogą przyłączyć się do grupy (jednocześnie informacja o powyższym zostaje umieszczona w prasie o zasięgu ogólnokrajowym).
Po spełnieniu się powyższych okoliczności sąd wydaje postanowienie co do składu grupy. Kolejno następuje rozpatrzenie meritum sprawy zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi postępowania sądowego.

Wyrok wydany w omawianym postępowaniu może wprost zasądzać określoną sumę pieniędzy na rzecz powoda – grupy lub może ustalać odpowiedzialność pozwanego i stanowić podstawę do odrębnego wystąpienia o zapłatę konkretnej sumy pieniężnej. Uzyskane orzeczenie ustalające stanowi istotne ułatwienie dochodzenia wymiernej kwoty pieniężnej.

Copyright © 2014 Fundacja Wspólna Sprawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin korzystania z serwisuRealizacja: WEBPC-GROUP